Orvostechnikai Szövetség

Kiemelt hírek

Ellátási problémákat okoz a járvány

A gyógyászati segédeszközöket használók ellátási problémákat tapasztalhatnak az üzletekben – mondta a VG-nek Margitai Barnabás, a Forgalmazók az Egészségért Szövetség elnöke.
További részletek

Egy lehetséges magyarázat a megmagyarázhatatlannak tűnő kórházi adatokra

Augusztusban közel 19 milliárd forinttal - 46 milliárdról 27,4 milliárdra - csökkent a magyar állami kórházak adóssága a Magyar Államkincstár (MÁK) friss adatai szerint. A beszállítókat képviselő szakmai szövetség tagvállalatai ugyanakkor nem érzékelték, hogy a kórházak fizetni kezdték volna a lejárt számlákat. A jelenség hivatalos indoklására egyelőre várnunk kell, egészségügyet ismerő forrásaink azonban szolgáltak egyfajta magyarázattal.
További részletek

Bejelentkezés

Eseménynaptár

Forrás: Világgazdaság, 2015. szeptember 16.

A hazai gyógyszer-kereskedelemben eddig kiszabott legnagyobb bírságot kell befizetnie annak az öt cégnek, amelyek még 2011 novemberében befolyásoltak egy gyógyszerbeszerzésre kiírt közbeszerzési pályázatot, az ajánlatok benyújtása előtt egyeztették áraikat, és felosztották a piacot.

 

Három gyógyszer-nagykeres­kedő két tanácsadó vállalkozás közreműködésével jogsértést követett el, ezért a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) összesen csaknem 2,5 milliárd forint bírságot szabott ki az érintett cégekre. Ez a gyógyszer-keres­kedelemben Magyarországon eddig kiszabott legnagyobb bírság. Az Euromedic-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Zrt., a Hungaropharma Gyógy­szerkereskedelmi Zrt. és a Teva Gyógyszergyár Zrt. egyenként 792,2 millió forint bírságot ka­pott, míg a Mezadin Piackutató és Marketing-kommunikációs Kft.-nek 66,6 millió forintot kell befizetnie. A végelszá­molás alatt álló PharmAudit Kft.-re 12 ezer tnrint büntetést szabtak ki.

„Az ügyben büntetőeljárás is folyik, ami már túl van a nyo­mozati szakaszon, és jelenleg a bíróságon zajlik" - mondta a Világgazdaságnak Basa And­rea, a GVH sajtószóvivője. Hoz­zátette: a közbeszerzési és kon­cessziós eljárásban kötött ver­senyt korlátozó megállapodá­sok 2005 óta szankcionálhatók büntetőjogilag. A vizsgálattal kapcsolatban azonban a GVH nem tud felvilágosítást adni, mert ez nem tartozik a hatás­körébe. A versenyfelügyeleti vizsgálat egyébként még 2013 áprilisában a cégek székhelyén és telephelyén zajló rajtaütéssel kezdődött. A bizonyítékok között okiratok, mobiltelefon-cel­lainformációk és védett tanúk vallomásai is szerepelnek.

A Budapesti Egészségköz­pont Zrt. még 2011 novembe­rében írt ki gyorsított meg­hívásos közbeszerzési eljárást gyógyszerek és infúziós olda­tok szállítására, a Fővárosi Ön­kormányzathoz tartozó tizen­két kórház számára, évente öt­milliárd forint értékben.

A pályázat kiírója külső szakértőként alkalmazta a Pharmaudit Kft.-t, amely a Mezadin Piackutató és Marketing-kommunikációs Kft. segít­ségével szervezte meg a meg­bírságolt cégek összejátszását. Az elmarasztalt vállalkozások közösen elérték a pályázati kiírás módosítását úgy, hogy a megszabott feltételeket csak az Euromedic-Pharma, a Hungaropharma és a Teva tud­ja teljesíteni. A háttéralkuk ré­vén a kartelltagok távol tudták tartani a tendertől a többi po­tenciális pályázót, majd a Phar­mAudit Kft. koordinálásával felosztották egymás között a pályázatban meghatározott 919 hatóanyag körét, így mindannyian az általuk megfelelőnek tartott arányban részesedhet­tek az elnyert tenderből.

A GVH úgy ítélte meg, hogy az érintett cégek a gazdasági verseny korlátozását célzó és valóban ilyen hatással járó, egységes, komplex és folya­matos jogsértést követtek el a közbeszerzési eljárás során. A nagykereskedők befolyásol­ták a gyógyszerbeszerzésre kiírt közbeszerzési pályáza­tot, mert az ajánlatok benyúj­tása előtt egyeztették áraikat, és felosztották a piacot egy­más között - olvasható a hiva­tal indoklásában.

Az árrögzítést és a piacfel­osztást megvalósító közbe­szerzési kartellek a legsú­lyosabb versenyjogsértésnek minősülnek. Ezt az esetet sú­lyosbítja, hogy a kartellt célzó egyeztetések sikerrel jártak - hívta fel a figyelmet a GVH.

A bírság kiszabásakor a nyertes ajánlatok összértéké­nek háromszorosából indul­tak ki, enyhítő körülmény­ként értékelték ugyanakkor, hogy a nyertesek tényleges forgalma összességében 400 millió forinttal kevesebb volt, mint az aláírt keretszerződés­ben rögzített érték, és az érin­tett kórházak - a keretmegál­lapodásos közbeszerzés sajá­tosságaiból adódóan - tovább versenyeztethették az ajánla­tokat. A szervező PharmAudit Kft. és Mezadin ugyanakkor a törvény szerint kiszabható maximális bírságot kapta.

A TEVA Gyógyszergyár Zrt. közölte, nem ért egyet a dön­téssel, és minden lehetséges jogi lépést megtesz annak megváltoztatásáért. A Hunga­ropharma álláspontja szintén az, hogy semmilyen tekintet­ben és módon nem követtek el jogsértést. Tanulmányozzák, értelmezik és értékelik a ver­senytanács határozatát, ezt követően döntenek a szüksé­ges lépésekről.